காவிரி - கோதாவரி இணைப்புத் திட்டத்துக்கான வரைவு அறிக்கை தயாரானது!