அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் அவசர வழக்குகள் மட்டுமே விசாரிக்கப்படும் !