"என் ராமனுக்காக நின்றே வாதாடுவேன்" 92 வயதிலும் நின்றுக் கொண்டே வாதாடி ராமர் கோவில் பெற்று தந்த மூத்த வழக்கறிஞர், தமிழர் பராசரன்!