இந்திய விரோத இஸ்லாமியவாத சக்திகளுக்கு நிதியுதவி அளித்து வரும் துருக்கி.!