சக்தி வாய்ந்த ஆசிய நாடுகளில் இந்தியாவிற்கு 4-வது இடம் தான்: காரணம்...