ஒரு NRI கூட இந்தியாவின் பிரதமராக முடியும்: உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!