அமர்நாத்தில் மிகப்பெரிய தாக்குதலுக்கு திட்டமிட்ட 2 தீவிரவாதிகளை...