"ஹாங்காங் விவகாரத்தில் இங்கிலாந்து விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும்" - திமிரும் சீனா!