மாணவர்களுக்கான CII பயிற்சி வகுப்பு: திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த ஆளுநர்...