காஷ்மீர் பிரச்சினை - இந்தியா, பாகிஸ்தான் அமைதியாக தீர்க்க மூக்கை...