கல்லூரி மாணவர்கள் மனதில் வன்முறை உணர்வை தூண்டும் கம்யூனிஸ்ட் -...