இந்தியாவுடனான ஆக்கபூர்வமான உரையாடல் கடினமாகிவிட்டது - புலம்பலில்...