இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக உருவெடுக்கும் கதிசக்தி திட்டம்.!