ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்கள் உத்தரவு - பெண்களின் ஆடைக் கட்டுப்பாடு!