என்னை கொன்று விடுங்கள்: அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடிந்துவிடும் -...