"இஸ்லாமைப் பாதுகாக்க முடியும் என்றால் மட்டுமே IAS, IPS பதவிக்கு வாருங்கள்"- முஸ்லீம்களுக்கு ஜாகிர் நாயக் அறிவுரை.!