'ஆத்மநிர்பர் பாரத்' திட்டத்தால் இந்தியாவிலேயே சாத்தியமான அபார...