வளரி வீரன் கல்சிற்பம் - 16-ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த நடுகல்...