"இந்துக்களை பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம்" என்று கூறி ஓட்டுக் கேட்ட கமல்நாத் - இப்போது காவிச் சாயம் பூசிக் கொள்வதைப் பார்த்து கோபத்தில் ஜாமியா நிஜாமியா.!