பெயரளவில் மட்டுமே ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட கோவில் - விவரம் என்ன?