இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள மின்சாரப் பற்றாக் குறையினால் லாபம் பார்க்கும்...