கிழிந்த முகத்திரை ! சட்டவிரோத மஜார் இடிக்கப்பட்டதை, முஸ்லீம் கல்லறை...