மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்: ஆளுநர் தமிழிசை...