ஆகஸ்ட் 5 சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட டெல்லியில் உள்ள பாபர் சாலை!