கோவில் நிலங்களை மற்ற துறைகளுக்கு மாற்றும் தமிழக அரசு - சென்னை...