கொங்குமண்டல விவசாயிகளிடம் நம்பிக்கை அளித்து மோசம் செய்த அமைச்சர்...