குருவா? சிஷ்யனா? இந்தத் தேர்தலில் வெல்லப் போவது யார்?