இந்தியா முழுவதும் அனைத்து கூட்டுறவு வங்கிகளும் ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டுக்கு வருகிறது - அதிரடி அவசர சட்டம்!