'எல்லாம் செழிக்க இறைவன் அருள் புரியட்டும்' - ஆளுநர் தமிழிசை...