ஜெய் பீம் படத்தின் உண்மை நாயகன்: குரவர் சமூகத்திற்காக போராடிய...