பட்டியலினத்தவர்களை கொடி ஏத்த அனுமதிக்காத நீங்க சமூகநீதி'ன்ற வார்த்தையே...