ஹர்கர் திரங்கா பிரச்சாரம் - மூவர்ணக் கொடிக்கான தேவை 10 மடங்கு...