உலகப் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா பிரகாசமான இடம் - IMF தலைவர்!