ஒலிம்பியாட் போட்டி விளம்பர பதாகைகளில் ஒட்டப்பட்ட பிரதமர் படத்தின்...