ஆளுநரே வேண்டாம் என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் - முரசொலிக்கு...