சிறு குழந்தைக்கு திருக்குறள் போதிக்கும் மோகன் பகவத் - ஆர்.எஸ்.எஸ்...