புதுச்சேரி: பிரெஞ்சு சமூகத்திற்கு பாதுகாப்புத் தர செய்வதாக முதல்வர்...