பாகிஸ்தான்: 1,200 ஆண்டுகள் பழமையான இந்துக் கோயில் மீட்பு!