துத்தநாகத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கான மிக முக்கிய காரணங்கள் !