எலெக்ட்ரிக் வாகன விற்பனையில் புதிய திட்டத்தை கையில் எடுக்கும்...