பொங்கல் பரிசு அறிவிப்பு! ஆனால் பொதுமக்களுக்கு இல்லை - இருப்பவர்களுக்கே...