இந்தியாவில் முதல்முறையாக தனியார் வங்கி வரியை வசூல் செய்யும்: ஒப்புதல்...