ஆயுஷ்மான் அட்டை வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட் -...