தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் அரசியல், சாதி அடிப்படையிலான கொலைகள்.. இதுதான்...