புதிய உச்சத்தில் காதி கிராமத் தொழில் ஆணையத்தின் விற்பனை.. வரலாற்று...