சீனா- இந்தியா வர்த்தகம் முதல் முறையாக $100 பில்லியன்: அதிகரிப்பு!