சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் முறை கேடுகள்: 14,000 மேற்பட்ட மனுக்கள்...