சிங்கப்பூர்: இந்திய வம்சாவளிப் பெண்ணிற்கு 16 மாத காலச்சிறை தண்டனை !