மே மாதத்தில் நிலக்கரி உற்பத்தி 34% அதிகரிப்பு - மின்னல் வேக பணிகளில்...