புதுச்சேரி: 700 கோடியில் குழாய்கள் மூலம் வீடுகளுக்கு சமையல் கேஸ்...